Archeolog w stroju roboczym klęczy na dnie wykopu, trzyma w dłoniach fragmenty kafla.

Dział Archeologii wykonuje pełen zakres prac archeologicznych związanych z obsługą inwestycji budowlanych.
Konieczność ich przeprowadzenia i metoda realizacji związana jest z potrzebą ochrony dziedzictwa archeologicznego narażonego na zniszczenie w trakcie realizacji prac ziemnych. Obowiązek prowadzenia takich prac wynika z zapisów Ustawy „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (Dz.U. Nr 162, poz 1568 z 2003 r.) oraz decyzji właściwych organów administracyjnych (Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wykonuje:

–  archeologiczne badania powierzchniowe i sondażowe,

–  ratownicze badania wykopaliskowe,

–  badania archeologiczno – urbanistyczne,

–  nadzory archeologiczne podczas prac ziemnych,

–  kwerendy archiwalne,

–  opracowania wyników badań archeologicznych.

W zakresie swej działalności zapewniamy również pełną obsługę formalno – prawną w zakresie sporządzania wniosków i uzyskania pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz późniejszych obowiązków wynikających z zawartych w nim zapisów.

Dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem badawczym oraz niezbędnym zapleczem technicznym (sprzęt, pracownia konserwacji, środki transportu itp.). Przygotowanie merytoryczne pracowników zapewnia bezproblemową, rzetelną a przede wszystkim terminową realizację wszystkich prac.

Posiadamy odpowiednio przygotowane i zabezpieczone magazyny umożliwiające właściwe przechowywanie zabytków, których zapewnienie jest koniecznym elementem potrzebnym do uzyskania właściwych pozwoleń administracyjnych.