Dział Inwentarzy Zbiorów


ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok


tel. 503 982 825
diz@muzeum.bialystok.pl


p.o. Kierownika i Głównego Inwentaryzatora Zbiorów: Piotr Niziołek


O NAS

Dział Inwentarzy Zbiorów został utworzony 1 października 2019 r. Stanowisko kierownika objął Anatol Wap. Obecnie obowiązki kierownika działu i Głównego Inwentaryzatora Zbiorów pełni Piotr Niziołek.

Sprawujemy formalny nadzór nad całokształtem działań Muzeum w zakresie pozyskiwania, ewidencjonowania, inwentaryzacji zbiorów oraz  nad ruchem muzealiów między działami i oddziałami Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Dział odpowiada za wdrażanie zasad i procedur związanych z opieką nad zbiorami. Począwszy od formalno-prawnej akcesji zbiorów pozyskiwanych w formie zakupów, darów i przekazów, poprzez określenie zakresu, form i sposobu ich ewidencjonowania, oznakowania, magazynowania oraz okresowej kontroli zgodności zapisów ewidencyjnych ze stanem faktycznym, po postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zaginięcia lub kradzieży zabytków oraz końcową deakcesję.

Koordynujemy również ruch muzealiów użyczanych na wystawy realizowane w innych muzeach, polskich i zagranicznych, oraz przyjmowanych do muzeum jako depozyty na wystawy stałe i czasowe.

Dział przygotowuje i obsługuje prace Kolegium Doradczego do spraw zabytków nabywanych w drodze zakupów, darowizn oraz depozytów.

Udzielamy informacji na temat posiadanych przez Muzeum zbiorów, jak również przygotowujemy umowy licencyjne na cyfrowe odwzorowania muzealiów.