OGŁOSZENIE


28.10.2022 r.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku z siedzibą: Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok ogłasza sprzedaż drewna opałowego pochodzącego ze złomów i wywrotów drzew rosnących w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej

 1. Ogłoszenie dotyczy sprzedaży drewna liściastego – mieszanego (klon, olcha, grab, jesion), przeznaczonego do spalania pochodzącego ze złomów i wykrotów drzew rosnących na terenie parku w Choroszczy ul. Pałacowa; łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży: 6 m³,
 2. Cena wywoławcza za 1 m³ drewna opałowego wynosi 100,00 zł netto (słownie: sto złotych) + VAT;
 3. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa cena;
 4. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z miejsca składowania na ternie parku w Choroszczy oraz złomy i wywroty z terenu parku w Choroszczy;
 5. Warunkiem zakupu drewna jest:

Złożenie oferty na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia w formie elektronicznej na adres przetargi@muzeum.bialystok.pl lub w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Oferta kupna drewna pochodzącego ze złomów i wykrotów drzew rosnących w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej na adres Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok Dział Administracyjno – Gospodarczy;

 1. Oferta powinna być złożona w języku polskim.
 2. Sprzedaż może nie dojść do skutku, zostać odwołana bez podania przyczyny;
 3. Sprzedający może dokonać redukcji zamawianej w ofercie ilości drewna;
 4. Drewno można zobaczyć w parku w Choroszczy przy ulicy Pałacowej po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem sprzedającego: Panią Krystyną Kosior tel. 509 336 795.
 5. Oferty należy złożyć do dnia 04.11.2022 r. do godziny 11:00. W przypadku ofert przysłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2022 r. o godzinie 11:30 w dziale Administracyjno – Gospodarczym.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu składania ofert.
 8. Oferta zostanie odrzucona, jeśli zostanie złożona po terminie, w niewłaściwym miejscu, nie zawiera danych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 9. Nabywca zobowiązuje się zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wystawienia faktury. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpływie środków na konto sprzedającego.