Zbliżenie na stronę książki z odręczną notatką, piórem i lakową pieczęcią.

Biblioteka gromadzi książki również ze względu na ich proweniencję. Koncentrujemy się na poszukiwaniu woluminów powiązanych poprzez znaki własnościowe, a w przypadku książek przedwojennych i starszych również poprzez miejsce wydania, z naszym miastem i regionem. Przykładem mogą tu być pieczęcie księgozbiorów z dóbr Grabowo, należących do rodziny Wagów, lub ostatniego właściciela Dowspudy – Ludwika Paca. W zbiorach znajdziemy również znaki własnościowe związane z postaciami o znaczeniu ponadregionalnym, jak ekslibris znanej rodziny drukarzy – Arctów – czy superekslibris dziewiętnastowiecznego kolekcjonera i bibliofila Zygmunta Czarneckiego.

Za niewątpliwie najcenniejszy dla nas znak proweniencyjny uważamy własnoręczny podpis Izabeli z Poniatowskich Branickiej, żony hetmana Jana Klemensa Branickiego, ostatniej właścicielki Białegostoku, złożony na kartach książki Historya angielska od czasu podbicia tey wyspy od Rzymian, aż do naszego wieku doprowadzona. We trzech częściach… wydanej w 1789 roku. Na stronie poprzedniej znajduje się potwierdzenie, iż książka ta rzeczywiście pochodzi z księgozbioru Hetmanowej. Tekst podpisany jest nazwiskiem Wojciecha Berezowskiego i datowany na rok 1812. Przy nazwisku postawiono herbową pieczęć lakową.

Wyróżniającą się pozycją jest też pięknie kaligrafowana dedykacja od prezydenta Krakowa dla znanej aktorki Hanki Ordonówny, datowana na rok 1939 i opatrzona pieczęcią.

Zgromadzone książki są cennym uzupełnieniem intelektualnej i kulturalnej mapy miasta na przestrzeni dziejów. Pokazują, jak liczne i ciekawe były księgozbiory białostoczan, zarówno tych znanych ze swej aktywności społecznej, politycznej czy ekonomicznej, jak też osób, które wiodły życie w cieniu wielkiej historii. Zaskakująca może być też dla nas różnorodność bibliotek o charakterze publicznym i zakładowym, które powstawały przy wielu różnych instytucjach, jak związki zawodowe, zakłady pracy, stowarzyszenia, kluby i oczywiście szkoły. Zbiory te dokumentują historię białostockich bibliotek, zarówno publicznych, zakładowych, jak i prywatnych.