Analizy specjalistyczne związane z opracowaniem i interpretacją zabytków, obiektów archeologicznych i szczątków osteologicznych pozyskanych w trakcie nieinwestycyjnych, ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Dział Archeologii w roku 2021 na stanowisku 1 w Grądach-Woniecko

Zakup muzealiów – XVII-wiecznych rajskich wrót

Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej pn. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia… Słynące łaskami ikony na Podlasiu”

Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

Przeprowadzenie konserwacji inkunabułu Mariale eximii viri Bernardini de busti ordinis Seraphici Francisci: de singulis festiuitatibus beate virginis per modu[m] sermonu[m] tractans autorstwa Bernardinusa de Bustis (1450–1513) z kolekcji Muzeum w Tykocinie, Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku (sygn. MT/H/D/1513)

Zakup repliki zbroi husarskiej oraz replik broni białej i uzbrojenia z okresu przedrozbiorowego na potrzeby wystawy stałej w budynku muzeum w Tykocinie oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku pn.: Tykocin w nurcie dziejów”.

Colloquia Braniciana

Bajki w rzeźbach zapisane

Jan Klemens Branicki – 333. rocznica urodzin hetmana

Organizacja koncertów w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego pt. „Ogród pełen sztuki”

Kształt piękna

W kręgu życia

Misja-Muzeum

Przeprowadzenie konserwacji Biblii Brzeskiej z 1563 (nr inw. 22.722) oraz Biblii Hebrajskiej tzw. Biblii Huttera z 1587 (nr inw. 39.823) ze zbiorów Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku