1. Właścicielem Parku jest Muzeum Podlaskie w Białymstoku
2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów obowiązujących w miejscach publicznych oraz postanowień niniejszego Regulaminu
3. W celu ochrony dóbr kultury, zapobieżenia dewastacji oraz zapewnienia spokoju i bezpieczeństwa osoby przebywające na terenie parku zobowiązuje się do:

 • 1) stosowania się do uwag i poleceń pracowników Muzeum
 • 2) stosowania się do znaków drogowych oraz innych znaków i tablic znajdujących się na terenie Parku
 • 3) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych
 • 4) poruszania się wyłącznie po alejkach parkowych

4. Na terenie Parku zabrania się:

 • 1) niszczenia fauny i flory oraz infrastruktury parkowej
 • 2) palenia ognisk, grillowania oraz biwakowania
 • 3) zakłócania spokoju, w tym używania sprzętu nagłaśniającego
 • 4) poruszania się pojazdami silnikowymi
 • 5) łowienia ryb i kąpieli w zbiornikach wodnych
 • 6) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu
 • 7) przebywania w czasie burz i silnych wiatrów
 • 8) organizowania imprez bez zgody właściciela

5. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego
6. Teren parku jest monitorowany

Podstawa prawna:
Park Branickich w Choroszczy jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków (V-2b-48-56). Podlega ochronie prawnej zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.), ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Zarządzenie nr 54/2023 Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z dnia 18.09.2023 r.