I. Informacje ogólne
1. Regulamin zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, zwanym dalej Muzeum określa zasady obowiązujące na zajęciach realizowanych we wszystkich oddziałach Muzeum, tj.:
1) Muzeum Podlaskim w Białymstoku – 15-426 Białystok, Ratusz – Rynek Kościuszki 10,
2) Muzeum Historycznym w Białymstoku – 15-062 Białystok, ul. Warszawska 37,
3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku – 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17,
4) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 16-070 Choroszcz, ul. Pałacowa 2,
5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 45,
6) Muzeum w Tykocinie – 16-080 Tykocin, ul. Kozia 2,
7) Muzeum Ikon w Supraślu – 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1.
8) Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej – 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4

2. Oferta i cennik zajęć edukacyjnych dostępne są na stronie internetowej: muzeumpodlaskie.pl oraz w kasach biletowych poszczególnych oddziałów Muzeum.
3. Administratorem danych osobowych (dane do rejestracji i faktury) jest Muzeum (Klauzula informacyjna w załączniku).

II. Organizacja zajęć
1. Zajęcia edukacyjne prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach pracy Muzeum oraz w wybrane weekendy.
2. Rezerwacji zajęć edukacyjnych dokonuje się telefonicznie w danym oddziale Muzeum (numery telefonów i adresy podane są w ofercie zajęć).
3. Dokonując rezerwacji należy podać rodzaj zajęć, termin, nazwisko opiekuna grupy i numer telefonu do kontaktu.
4. Rezerwację dokonaną z wyprzedzeniem powyżej jednego miesiąca należy potwierdzić minimum dwa dni przed zajęciami.
5. Rezygnację z zajęć należy zgłosić co najmniej dwa dni przed ustalonym terminem.
6. Muzeum ma prawo odwołać lub zmienić termin zaplanowanych zajęć, o czym niezwłocznie poinformuje zamawiającego.
7. Liczba uczestników zajęć ustalana jest w poszczególnych oddziałach.

III. Udział w zajęciach
1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosowania się do poleceń prowadzących zajęcia oraz innych pracowników Muzeum, jak również do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń oraz Regulaminem zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

3. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń oraz Regulaminu zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
4. Opiekun grupy przebywa w sali wraz z uczestnikami zajęć i jest odpowiedzialny za ich zachowanie.
5. W przypadku uszkodzenia mienia Muzeum przez uczestnika, który zachowuje się niewłaściwie, prowadzący zajęcia ma prawo do ich przerwania, a w uzasadnionych przypadkach, dochodzenia kosztów naprawy szkody.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub mieniu uczestników, wynikłe z braku właściwego nadzoru opiekunów nad uczestnikami zajęć lub niewłaściwego zachowania uczestników zajęć.
7. Grupa powinna przybyć na zajęcia około 10 minut przed ich rozpoczęciem.
8. Prowadzący zajęcia ma prawo odwołać je lub skrócić, gdy grupa spóźni się 20 minut od ustalonej godziny i wcześniej nie poinformuje o tym.

IV. Dokumentowanie zajęć i innych wydarzeń
1. Uczestnicy zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń organizowanych w Muzeum wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku (Klauzula informacyjna w załączniku) w materiałach promocyjnych, informacyjnych i dokumentacyjnych.
2. Zgoda:
1) jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie;
2) dotyczy wykorzystywania wizerunku i głosu w jakiejkolwiek formie i na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach CD/DVD i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
b) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
d) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie,
e) sporządzanie wersji w innych językach niż język, którym odbyło się wydarzenie,
f) wykorzystanie i rozpowszechnianie zapisu utrwalonego wizerunku i głosu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie,
3) dotyczy wykorzystywania wizerunku głosu w materiałach lub w związku z wydarzeniami mającymi na celu promocję Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
3. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku, bądź wizerunku osób pozostających pod ich opieką, zobowiązane są do wypełnienia stosownego oświadczenia, dostępnego u prowadzących zajęcia lub w kasie biletowej.

V. Udział w innych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum:
1. Przez pojęcie „inne wydarzenia” rozumie się przede wszystkim: wernisaże, spotkania autorskie, koncerty, oprowadzania kuratorskie i autorskie, promocje książek, pokazy filmów, spektakle, Noc Muzeów.
2. Uczestnicy wydarzeń organizowanych przez Muzeum zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, uwag i poleceń pracowników oraz do ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
3. Uczestnicy wydarzeń ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich niewłaściwego zachowania, lub nie stosowania się do uwag i poleceń personelu.
4. Zakupienie biletu wstępu na inne wydarzenia (np. koncerty, spotkania autorskie, itp.) nie upoważniają do zwiedzania wystaw.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zasady bezpieczeństwa i zachowania w Muzeum określa Regulamin zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku dostępny na stronie internetowej: muzeumpodlaskie.pl oraz w kasach biletowych w poszczególnych oddziałach.
2. Regulamin zajęć edukacyjnych i innych wydarzeń w Muzeum Podlaskim w Białymstoku dostępny jest na stronie internetowej: muzeumpodlaskie.pl oraz u prowadzących zajęcia.
3. Regulamin i program zajęć mogą ulec zmianie ze względu na ograniczenia sanitarne (np. dotyczące epidemii wirusa SARS-Cov-2) i konieczność wdrożenia związanych z tym wytycznych, m.in. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacje dotyczące ograniczeń zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum: muzeumpodlaskie.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2024r.