Informacje ogólne:
1. Regulamin zwiedzania Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zwanego dalej Muzeum, określa zasady zwiedzania wszystkich jego oddziałów, tj.:
1) Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – 15-426 Białystok, Ratusz – Rynek Kościuszki 10,
2) Muzeum Historycznego w Białymstoku – 15-062 Białystok, ul. Warszawska 37,
3) Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku – 15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17,
4) Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy – 16-070 Choroszcz, ul. Pałacowa 2,
5) Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim – 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 45,
6) Muzeum w Tykocinie – 16-080 Tykocin, ul. Kozia 2,
7) Muzeum Ikon w Supraślu – 16-030 Supraśl, ul. Klasztorna 1.
8) Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej – 18-106 Turośń Kościelna, ul. Lipowa 4

2. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem wybranych dni świątecznych).
3. Informacje dotyczące godzin otwarcia poszczególnych oddziałów Muzeum, wystaw i cen biletów znajdują się na stronie internetowej muzeumpodlaskie.pl oraz w oddziałach Muzeum.
4. Wejście na wystawy możliwe jest najpóźniej na 45 minut przed zamknięciem Muzeum z możliwością dostosowania do potrzeb Oddziału.
5. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazać przed jego zakupem.
6. Sale ekspozycyjne mogą być (częściowo lub w całości) czasowo wyłączone ze zwiedzania (np. w czasie modernizacji wystaw, remontów sal lub ze względów sanitarnych).
7. Obiekty Muzeum są monitorowane i objęte ochroną.
8. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
9. Administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum (Klauzula informacyjna w załączniku).

Zasady zwiedzania:
1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum.
2. 2. Za osoby niepełnoletnie i powstałe w wyniku ich zachowania szkody, odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
3. Zwiedzający ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania lub nie stosowania się do uwag i poleceń personelu.
4. Plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w miejscu do tego przeznaczonym (nie wolno wnosić ich na sale wystawowe).
5. Ze względów bezpieczeństwa, nie wolno na terenie Muzeum pozostawiać bez opieki żadnych przedmiotów.
6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, szafce depozytowej, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum ( w tym rowery i inne środki komunikacji).
7. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego oraz przeszkadzać innym zwiedzającym. W trosce o ochronę zabytków, może odbywać się jedynie przy świetle zastanym. Materiał filmowy i zdjęciowy może być wykorzystany wyłącznie do celów niekomercyjnych. Profesjonalne filmowanie i fotografowanie wymaga specjalnej zgody Dyrektora Muzeum. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania wybranych zabytków.
8. Zwiedzający proszeni są o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
9. Na ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
1) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy obiekcie, eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych,
2) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystującego),
3) palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia,
4) wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych,
5) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
6) profesjonalnego filmowania i fotografowania z użyciem flesza,
7) dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany i siadania na meblach,
8) korzystania z telefonów komórkowych w sposób zakłócający komfort osób przebywających w pobliżu.
9) korzystania ze sprzętu audiowizualnego (w tym odtwarzania muzyki ze smartfonów i innych urządzeń mobilnych) w sposób zakłócający komfort innych zwiedzających i pracowników Muzeum.
10. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych – mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

Postanowienia końcowe:
1. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasie biletowej Muzeum lub drogą mailową na adres: muzeum@muzeum.bialystok.pl
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: muzeumpodlaskie.pl i w kasach biletowych.
3. Regulamin może ulec zmianie ze względu na ograniczenia sanitarne (np. dotyczące epidemii wirusa SARS-Cov-2) i konieczność wdrożenia związanych z tym wytycznych m.in. Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu i Głównego Inspektora Sanitarnego. Informacje dotyczące ograniczeń zostaną umieszczone na stronie internetowej Muzeum: muzeumpodlaskie.pl.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2024.