Dwadzieścia trzy srebrne monety pokryte wybitymi napisami oraz symbolami.

Okres wczesnego średniowiecza na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego obejmuje przede wszystkim przedział od IX do XII w. Zachowało się niewiele źródeł historycznych z tego czasu, większość wiedzy czerpana jest ze źródeł archeologicznych. Istniały tu wówczas liczne osady. Ich mieszkańcy zajmowali się m.in. handlem i rzemiosłem. Wśród przedmiotów odkrywanych na terenie dawnych kompleksów osadniczych oraz cmentarzysk rejestruje się fragmenty ceramiki, narzędzia, monety oraz ozdoby. Znaleziska te, różnej proweniencji, świadczą o kontaktach z ludami sąsiednimi, odmiennymi kulturowo: ludnością wschodniosłowiańską oraz bałtyjską, od X w. również skandynawską. Tereny Podlasia znajdowały się na skrzyżowaniu szlaków handlowych, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu regionu. Wśród licznych grodów, ośrodków władzy i handlu, do najważniejszych należą m.in. te funkcjonujące w Surażu, Bielsku Podlaskim i Drohiczynie.

Zabytki o chronologii wczesnośredniowiecznej stanowią dużą część kolekcji archeologicznej Muzeum. Wśród nich znajdują się materiały pochodzące z różnego typu stanowisk. Do jednego z najliczniejszych zbiorów artefaktów pozyskanych z nekropoli należą przedmioty odkryte na cmentarzysku z grobami w obudowach kamiennych w Czarnej Wielkiej, np. ozdoby, naczynia, broń, jak również drobne narzędzia. Liczny materiał z osad pozyskano m.in. z Tykocina, Trzcianki czy Drohiczyna.