Na pierwszym planie mosiężny, emaliowany krzyż ośmiokończasty na czerwonej ścianie. W oddali w półmroku kilkanaście ikon z warsztatów staroobrzędowych Wietki, Niewiańska, Palechu.

Ekspozycja stała

Ekspozycja Muzeum Ikon w Supraślu zorganizowana jest w formie przestrzeni tematycznych. W części dedykowanej KANONOWI IKONY aranżacja nawiązuje do wczesnochrześcijańskich katakumb, malowidła zawierają motywy, które mają odzwierciedlenie w kanonie sztuki bizantyjskiej. Kanoniczne wizerunki eksponowane na tej ekspozycji datowane są od XVIII do XIX wieku.

W Sali PODLASIE wystawa Ikony-relikty podlaskich świątyń przedstawia region jako terytorium złożoności wyznaniowej. Na ekspozycji znajdują się cenne zabytki sztuki cerkiewnej z okresu od XVI do XVIII wieku, m.in. ikony pochodzące z ikonostasów Cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu oraz z cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Czyżach.

W części wystawy poświęconej IKONOM PODRÓŻNYM prezentowana jest staroobrzędowa metaloplastyka ikonowa, a także wczesnośredniowieczne ruskie krzyżyki-zawieszki (XII–XIII w.).

IKONY CHRYSTOLOGICZNE Mandylion, Pantokrator, Deesis, eksponowane na wystawie stałej datowane są od XVIII do XXI wieku.

Licznie reprezentowane na ekspozycji IKONY MATKI BOŻEJ przedstawiają Maryję jako Orantę, Tronującą, Hodegetrię lub Eleusę. Pośród zabytków w tej grupie powstałych od XVII do XIX wieku znajdują się również ikony świąt maryjnych oraz wizerunki akatystowe.

IKONY STAROOBRZĘDOWCÓW w wyodrębnionej przestrzeni na wystawie stałej pochodzą z warsztatów satroobrzędowych m.in.: Chołuja, Pustelni Wygowskiej, Wielkopożenskiego ośrodka ikonograficznego, Syzrania, Szkoły Romanowskiej, Palechu, Mstery, Guślicy, Wietki, Nowozybkowa, Niewiańska.

Eksponowane na wystawie IKONY Z TERENÓW DAWNEJ RZECZPOSPOLITEJ współcześnie położonych w południowo-wschodniej Polsce oraz na obszarach z nią graniczących od wschodu i południa, charakteryzują się odrębną stylistyką, opartą na wzorcach kanonicznych, ale ukształtowaną w pełni pod wpływem kultury Polski i Rusi.

W Muzeum Ikon znajdują się wizerunki z tego kręgu sztuki, ikony datowane na XVII i XVIII wiek.

SALA IM. PROF. JERZEGO NOWOSIELSKIEGO to przestrzeń wystaw czasowych związanych z osobą artysty, bowiem na Podlasiu zachowało się wiele miejsc i prac artysty. Tutaj prezentowane są zarówno dzieła mistrza, jak również twórczość artystów, w której widoczny jest wpływ koncepcji sztuki Nowosielskiego.

Najcenniejsze zabytki – FRESKI SUPRASKIE – to niepowtarzalne dziedzictwo naszego regionu. Zespół 30 fragmentów XVI-wiecznej polichromii ocalałych ze zburzonej świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu stanowi relikty postbizntyńskiego malarstwa z 1. Połowy XVI wieku.