Archanioł Michał i prorok Aron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji

Celem projektu jest zakup dwóch ikon-reliktów pochodzących z późnomanierystycznej przegrody ołtarzowej świątyni Zwiastowania NMP w Supraślu. Zabytki zasilą zbiory Muzeum Ikon dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w ramach realizowanego zadania: „Archanioł Michał i Prorok Aaron – ocalałe zabytki z Supraśla – zakup kolekcji”.

Wizerunki pochodzą z drugiego, siedemnastowiecznego ikonostasu supraskiej cerkwi, która została zburzona w 1944 roku przez wycofujące się wojska hitlerowskich Niemiec. Obok 30 fragmentów szesnastowiecznej polichromii są to jedyne ikony zachowane z dawnego wystroju świątyni. Przedstawienia Proroka Arona i Archanioła Michała z wrót diakońskich wrócą do Supraśla, do miejsca z którego pochodzą, już w charakterze obiektów muzealnych. Muzeum Ikon mieszczące się w dawnym pałacu archimandrytów monasteru Supraskiego ma w planie utworzenie nowej części ekspozycji – Sali Podlasie – gdzie będą one prezentowane, jako część wydzielonej kolekcji reprezentującej dziedzictwo kulturowe i religijne ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W tej części wystawy znajdą się również inne obiekty: zarówno te dokumentujące wspaniałość supraskiej świątyni, która nie przetrwała w swej świetności tragicznych zdarzeń z okresu bieżeństwa, I i II wojny światowej, jak również ikony-relikty z innych, nieistniejących już podlaskich cerkwi.

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu KOLEKCJE MUZEALNE 2019.