Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku gm. Suchowola (stan. 1 i 2)

Międzyrzecze Biebrzy i Supraśli dla wczesnego średniowiecza jest obszarem słabo rozpoznanym archeologicznie. Wiedza o znajdujących się tam stanowiskach często oparta jest jedynie na wynikach badań powierzchniowych. Niniejszy projekt zakłada rozpoznanie jednego ze znajdujących się tam kompleksów osadniczych. Wchodzące w jego skład grodzisko (stan. 1) i osada (stan. 2) położone są na obrzeżach wsi  Grodzisk, w gminie Suchowola. Wały niegdysiejszego grodu stanowią przykład dobrze zachowanego obiektu archeologicznego posiadającego własną formę terenową, teren osady obecnie w większości użytkowany jest jako pastwisko. W ramach realizacji projektu zaplanowano przeprowadzenie badań nieinwazyjnych i sondażowych oraz wykonanie odwiertów geologicznych, ustalenie zasięgu i charakteru osady, rozpoznanie konstrukcji grodziska, a także ustalenie chronologii obu stanowisk. Wszystkie uzyskane informacje staną się podstawą do tworzenia planów pełniejszej ich ochrony konserwatorskiej.

W połowie grudnia została zakończona część badawcza projektu pn. Weryfikacja terenowa kompleksu osadniczego w Grodzisku, gm. Suchowola (stan. 1 i 2). W trakcie jego realizacji rozpoznano wspomniany zespół osadniczy metodami nieinwazyjnymi: elektrooporową, georadarową i magnetometryczną, wykonano odwierty geologiczne oraz założono pięć wykopów badawczych o łącznej powierzchni 50 m². Pozyskany materiał zabytkowy został poddany analizie, m.in. wykonano analizę fragmentów ceramiki naczyniowej, materiału kostnego oraz wydatowano fragment węgla drzewnego wydobytego z dna fosy opasującej grodzisko od południowego wschodu. Pozyskane dane posłużą do dalszych badań dotyczących osadnictwa wczesnośredniowiecznego w łuku Biebrzy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Instytucje biorące udział w realizacji zadania

 

Całkowita kwota dotacji: 65 550 zł.