Analizy specjalistyczne związane z opracowaniem i interpretacją zabytków, obiektów archeologicznych i szczątków osteologicznych pozyskanych w trakcie nieinwestycyjnych, ratowniczych badań wykopaliskowych przeprowadzonych przez Dział Archeologii w roku 2021 na stanowisku 1 w Grądach-Woniecko

Zabytki pozyskane w toku badań archeologicznych są jednym z podstawowych źródeł pozwalających na rekonstrukcję najdawniejszej przeszłości. Ich poznanie i poprawna identyfikacja są niezbędne w celu pełnego wykorzystania, prezentacji i popularyzacji wyników prac jako trwałego elementu dziedzictwa kulturowego. Aby tego dokonać niezbędne jest wykonanie szeregu analiz specjalistycznych, które pozwolą na uzupełnienie interpretacji archeologicznej o tzw. „twarde” dane.

Jednym z obecnych wyzwań było opracowanie unikalnych pochówków odkrytych pod koniec ubiegłego roku na wydmie w Grądach-Woniecko (gm. Rutki, woj. podlaskie). Odnalezione przedmioty i szczątki kostne posiadają ogromną wartość poznawczą i kulturową. Kontekst i udokumentowane detale obrządku pogrzebowego wskazują, iż mamy do czynienia z pierwszym i jak dotąd jedynym śladem obrzędowości pogrzebowej ostatnich łowców-zbieraczy, określanych w archeologii mianem kultury niemeńskiej. To oni, u schyłku epoki kamienia, zdominowali krajobraz kulturowy rozległych obszarów międzyrzecza Wisły i Niemna. Odkrycie dokonane przez archeologów Muzeum Podlaskiego z pewnością stanie się trwałym elementem naszego dziedzictwa kulturowego i jako takie wymaga możliwie pełnego poznania i interpretacji.

Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęto próbę określenia chronologii bezwzględnej pochówków przy wykorzystaniu metody datowania radiowęglowego (14C), a także wskazanie miejsca pochodzenia osób, których skremowane szczątki odnaleziono dzięki analizie proporcji izotopów strontu (86 i 87) zachowanych w bioapatycie przepalonych szczątków kostnych oraz roślin współczesnych.
Całkowita kwota dotacji wyniosła: 12 546 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego