Misja-Muzeum

Projekt edukacyjny MISJA MUZEUM stanowi przykład działania u podstaw, które w muzealnictwie, zwłaszcza w XXI w., wydaje się być niemożliwe.
Specyfiką Podlasia jest duża liczba małych miasteczek oraz wsi, w których jedynymi instytucjami kultury są regionalne Domy Kultury, najczęściej „obsługujące” kilkanaście miejsc tego typu.

Świadomość dostępu do dziedzictwa kulturowego zgromadzonego w muzeach jest niska, a placówki te cieszą się większą popularnością wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich, niż w najbliższym sąsiedztwie, Wiążą się z tym również kwestie związane z materialną stroną organizacji wyjazdów  do muzeów. Niestety Podlasie wciąż pozostaje jednym z biedniejszych regionów naszego kraju. Stąd narodził się pomysł działań w swych założeniach prostych, ale jak się później okazało, efektywnych i bardzo potrzebnych.

Opierały się one na współpracy 7 muzeów (oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku), reprezentujących różne dziedziny, takie jak: historia regionalna, sztuka dawna, sakralna czy rzeźba, z wiejskimi szkołami podstawowymi. W pierwszym etapie zorganizowano i przeprowadzono sesje wyjazdowe, podczas których 7 edukatorów, z 7 oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zaprezentowało swoje muzea, ich specyfikę, kolekcje – w atrakcyjnej formie działań edukacyjnych. Interaktywne zajęcia przeprowadzano w oparciu o wybrane zabytki i specjalnie przygotowane wydawnictwo MISJA MUZEUM, aktywizując uczestników, inspirujących do dalszych odkryć i działań twórczych, jak również budzących potrzebę uczestnictwa w kulturze. Na zakończenie każdej z takich wizyt poszczególne szkoły zostały zaproszone do muzeum – oddziału, z którymi nawiązały współpracę. Spotkania w szkołach, w których niejednokrotnie uczestniczyli wszyscy uczniowie, stały się prawdziwym świętem, wydarzeniem budzącym duże zainteresowanie, ale też dużo radości. Drugim etapem projektu był „dzień spędzony w muzeum”, który obfitował w różnego typu wydarzenia: kuratorskie oprowadzanie po wystawach, warsztaty, „laboratoria z zabytkiem”, kreatywne odtwarzanie scen historycznych, itp.

Projekt MISJA MUZEUM oprócz wysokich walorów kulturowych – udostępnienia narodowych dóbr kultury osobom pozbawionym bezpośredniego do nich dostępu, miał charakter wspólnototwórczy. Ważną częścią projektu było stworzenie podstaw do dalszej współpracy między Muzeum Podlaskim a szkołami zlokalizowanymi we wsiach i małych miasteczkach naszego regionu. Ponadto wierzymy, że dzięki Misji Muzeum zyskaliśmy wśród uczestników wiernych „ambasadorów” MUZEUM – naszych przyjaciół.

Projekt finansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Dzięki temu wszystkie działania i materiały były dla uczestników projektu bezpłatne.

Całkowity koszt projektu: 56 000 zł.