Przygotowanie i realizacja wystawy czasowej pn. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia… Słynące łaskami ikony na Podlasiu”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przygotowanie i realizację wystawy czasowej pn. „Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…”. Słynące łaskami ikony na Podlasiu.
Kulturę religijną na Podlasiu ukształtowało wielopokoleniowe wspólne zamieszkiwanie wyznawców obrządków rytu wschodniego i zachodniego, wzajemne przenikanie się tradycji i doświadczeń religijnych, przekraczające granice etniczne, wyznaniowe i środowiskowe. Na szczególną uwagę zasługują miejsca uznane za święte z cudownymi ikonami maryjnymi. Stanowią one od pokoleń cel pielgrzymek. Są to miejsca modlitwy, ofiary, pokuty i łączności z Bogiem.

Ideą projektu jest ukazanie historii, tradycji i duchowości wielokulturowego Podlasia związanego z żywym kultem maryjnym. Założeniem wystawy jest przedstawienie rysu historycznego, ikonografii oraz kultu dziewięciu szczególnie czczonych podlaskich ikon Matki Bożej z Bielska Podlaskiego, Brańska, Drohiczyna, Hodyszewa, Juchnowca Kościelnego, Leśnej Podlaskiej, Różanegostoku, Strabli oraz Wasilkowa. W przestrzeni muzealnej wizerunki zostaną zaprezentowane w oprawie nawiązującej do tradycji kapliczek będących naturalnym elementem krajobrazu Podlasia, związanym z utrzymującym się kultem religijnym. Pośród prezentowanych z parafii ikon znajduje się oryginał Drohiczyńskiej Hodegetrii z 1640 roku, a także będąca w kulcie XVII-wieczna kopia wizerunku Matki Bożej Hodyszewskiej oraz otoczona wotami XIX-wieczna kopia brańskiej Hodegetrii, a także powtórzenia czczonych wizerunków wykonane w XIX i XX wieku.

Wystawa będzie prezentowana od 26 sierpnia 2022 do 12 grudnia 2022 w Muzeum Ikon w Supraślu, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. 26 sierpnia to termin szczególny – w tym dniu obchodzone jest święto Matki Bożej Częstochowskiej otaczanej w Polsce wielkim kultem zarówno w Kościele rzymskokatolickim, jak i w prawosławnym.

Całkowita kwota dotacji: 30 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego