Przeprowadzenie badań specjalistycznych szczątków kostnych oraz zabytków metalowych (ozdób i monet) kijowskiej proweniencji

Od roku 2006 prowadzone są badania archeologiczne na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Trzciance gm. Janów. Początkowo kierowała nimi Urszula Stankiewicz, obecnie kontynuowane są przez Kornelię i Aleksandra Piaseckich. W ich wyniku pozyskano liczny inwentarz materiału kostnego (pochodzącego z kremacji i cząstkowych pochówków inhumacyjnych) oraz bogaty zespół zabytków metalowych (broń oraz ozdoby), świadczących o silnych powiązaniach kulturowych ówczesnych mieszkańców grodu z dziesiąto wieczną Kijowszczyzną.

W chwili obecnej ilość i kategorie posiadanych źródeł pozwalają na przeprowadzenie analiz specjalistycznych w celu uszczegółowienia naszych dotychczasowych ustaleń odnośnie genezy i metryki wczesnośredniowiecznych mieszkańców podlaskiego grodziska.

Całkowita kwota dotacji: 40 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego