Zakup XVI-wiecznej ikony Chrystusa w Majestacie – rozbudowa kolekcji 2023

W ramach umowy dotacyjnej z dnia 22.11.2023 r. z Narodowym Instytutem Muzeów z programu „Rozbudowa zbiorów muzealnych” w Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku realizowane jest zadanie na zakup do kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu szesnastowiecznego wizerunku przedstawiającego Chrystusa w Majestacie.

Zakup ikony wpisuje się w główne założenia rozbudowy zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. XVI-wieczny wizerunek przedstawiający Chrystusa w Majestacie jest niezwykle istotnym zabytkiem z punktu widzenia kolekcji. Pomimo bogatych i różnorodnych zbiorów muzeum nie było w posiadaniu jednego z najważniejszych i podstawowych w ikonografii chrystologicznej wizerunku Zbawiciela.   Ponadto XVI-wieczny zabytek ma duże walory badawcze, ekspozycyjne i edukacyjne.

Ikona stanowi cenne uzupełnienie zgromadzonyc h zabytków związanych z terenami Rzeczypospolitej. Autorem ikony jest Mistrz Deesis z Bartnego. Dzieła z kręgu tego mistrza cechuje wysoki poziom artystyczny. Ikona została namalowana w oparciu o dawne wzorce, w bardzo płynny sposób zaadaptowane i wzbogacone o estetykę XVI-wiecznej ikony karpackiej. Autor został rozpoznany przez badaczy tematu w oparciu o ikony z rzędu Deesis z ikonostasu w cerkwi św. św. Kosma i Damiana w Bartnem. Twórczość tego malarza zapoczątkowała manierę malarską, która była rozpoznawalna i wykorzystywana w wielu innych dziełach.

Zabytek XVI-wieczny o tak udokumentowanej proweniencji będzie stanowił bardzo istotny punkt programowy w narracji kolekcji ikon karpackich, reprezentujących niejednokrotnie idee i wzory artystyczne promieniujące na sztukę cerkiewną tworzoną w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Zakupiona ikona zostanie umieszczona pośród innych zabytków reprezentujących sztukę cerkiewną z terenów Podkarpacia.

Łączna wartość projektu wraz z wydatkami inwestycyjnymi wynosi 204 000, 00 zł.

Na budżet zadania składają się dotacje:

  • Narodowego Instytutu Muzeów  w kwocie 160 578,08 zł– zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

oraz

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: Wydatek w kwocie 43 421,92 zł został poniesiony ze środków otrzymanych z dotacji celowej w ramach umowy nr 43/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Muzeum Podlaskim w  Białymstoku. Dotyczy zadania pn. Zakup XVI-wiecznej ikony Chrystusa w Majestacie – rozbudowa kolekcji w ramach programu Narodowego Instytutu Muzeów Rozbudowa zbiorów muzealnych.