Nie ma przeszłości bez dat. Analiza specjalistyczna związana z opracowaniem i interpretacją zabytków

Zabytki pozyskane w toku badań archeologicznych należą do podstawowych zasobów Działu Archeologii. Ich poznanie oraz poprawna identyfikacja są niezbędne do pełnego wykorzystania, prezentacji i popularyzacji wyników prac jako trwałego elementu dziedzictwa kulturowego. Wymaga to często wykonania szeregu analiz specjalistycznych. Szczególnie ważnym elementem są datowania bezwzględne pozwalające na umieszczenie konkretnych odkryć, obiektów czy zjawisk kulturowych na osi czasu. Najbardziej przydatne są tu analizy radiowęglowe (14C) cechujące się największą precyzją i wiarygodnością.

Obecnie, dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podejmujemy próbę określenia chronologii bezwzględnej różnych źródeł archeologicznych zgromadzonych w zbiorach Działu Archeologii. Wśród nich znajdują się zabytki oraz szczątki ogamiczne pochodzące z kontekstu wczesnośredniowiecznych grodzisk, jak też neolitycznych obozowisk ówczesnych łowców-zbieraczy. Podejmujemy próby datowania niektórych spektakularnych znalezisk, które stanowią swoistą „wizytówkę” naszych kolekcji, jak choćby jedyne w całości zachowane naczynie ostrodenne wydobyte przed laty z koryta rzeki Jegrzni.

Całkowita kwota dotacji wynosi: 26 000 zł.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego