Wykonanie opracowania inwentaryzacji dendrologicznej wraz z wstępną gospodarką drzewostanem w zabytkowym parku
przy Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, mieści się w dawnym letnim pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego. Osiemnastowieczne założenie pałacowo-parkowe w Choroszczy, zarówno w sensie formy architektonicznej, jak i rozwiązania przestrzennego stanowiło na tle architektury polskiej obiekt o charakterze zupełnie wyjątkowym. W XIX wieku nowi właściciele, Moesowie, przebudowali pałac, wznieśli nowe budynki gospodarcze i fabryczne, ale mimo tych zmian i nowych nasadzeń drzew dawny układ przestrzenny założenia pozostawał nadal czytelny. Po pożarze pałacu w trakcie I wojny światowej, gdy od 1929 roku nieruchomością zarządzał szpital psychiatryczny, park i jego system wodny uległ dewastacji i zniszczeniu. Dopiero w l. 60. XX w. rozpoczęto odbudowę pałacu w oparciu o XVIII-wieczne rysunki pomiarowe. W 1973 roku w zrekonstruowanym budynku znalazło swoją siedzibę Muzeum Wnętrz Pałacowych, a szpital psychiatryczny został zobowiązany do przekazania terenu zabytkowego parku. Przejęcie nieruchomości przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku nastąpiło jednak dopiero w 2005 roku.

Dzięki przyznanej w 2023 roku dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 40 000 złotych wykonane zostaną następujące opracowania dotyczące zabytkowego parku w Choroszczy:

– inwentaryzacja geodezyjna zieleni
– inwentaryzacja dendrologiczna
– wstępna gospodarka drzewostanem.

Zgodnie z zapisem w „Karcie Florenckiej” podstawowym działaniem dla ogrodu historycznego jest bieżąca pielęgnacja. Ze względu na znaczny stopień zatarcia kompozycji parku Branickich w Choroszczy, zwłaszcza w części przypałacowej, należy też przeprowadzić działania z zakresu restauracji i rekonstrukcji szczególnie zniszczonych fragmentów. Zarówno prowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie i powstrzymanie degradacji drzewostanu, jak i wykonanie projektu rewaloryzacji zespołu pałacowo-parkowego wymaga sporządzenia aktualnej inwentaryzacji dendrologicznej, na podstawie której prowadzone będą w parku prace pielęgnacyjno-konserwatorskie, które są możliwe do wykonania przed właściwą realizacją inwestycji ogrodowej.

Całkowita kwota dotacji na wystawę: 40 000 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego