Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotację celową na adaptację lokalu przeznaczonego na magazyn zbiorów muzealnych. Będzie on służył ośmiu oddziałom MPB do profesjonalnego zabezpieczania i przechowywania posiadanych muzealiów zapewniając kontrolę czynników środowiskowych, kluczowych dla ich dobrostanu, takich jak odpowiednia temperatura oraz wilgotność.

Prace w budynku będą polegały na wykonaniu doziemnej instalacji elektrycznej, robotach budowlanych, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacji mechanicznej.

Dział Inwentarzy Zbiorów jest kluczową komórką w strukturze Muzeum, a jego działalność podstawowa wymaga odpowiedniego zaplecza lokalowego, zapewniającego przede wszystkim bezpieczeństwo zbiorów i dokumentacji ewidencyjnej muzealiów. Dotacja celowa pozwoli na należyte przygotowanie pomieszczeń (wentylacja, klimatyzacja, wyłożenie podłogi specjalistyczną wykładziną – zarówno w magazynie zbiorów, jak i w pomieszczeniu biurowym oraz wykonanie dodatkowego, odpowiednio zabezpieczonego wejścia) co umożliwi przeniesienie działu do nowo powstałego, głównego magazynu zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pozwoli ona również na niezbędne doposażenie pomieszczeń magazynowych.

W ramach przyznanej dotacji Muzeum planuje zakupić meble – zarówno do przechowywania dokumentacji ewidencyjnej muzealiów (kartotekowe) jak i samych zbiorów muzealnych (szafa na mapy, grafiki i rysunki, metalowe regały magazynowe) oraz meble biurowe (krzesła, komody, etc.). Zakupione zostaną także duże stoły do przyjmowania i wydawania obiektów (pakowania, rozpakowywania) oraz lampy pomocne przy ocenie stanu zachowania zabytków. W ramach dotacji powstanie także zabudowa pod schodami do przechowywania materiałów do pakowania muzealiów. Preliminarz kosztów obejmuje rolety okienne do zaciemnienia pomieszczeń magazynowych, wózki platformowe do transportu muzealiów, podesty pomocne przy umieszczaniu zabytków na wyższych kondygnacjach półek, odkurzacz przemysłowy do zbierania wody na wypadek zalania pomieszczeń oraz sprzęt komputerowy. Przyznana dotacja pozwoli rozbudować system kontroli monitoringu wilgotności i temperatury.

Dzięki realizacji w/w zadania znacząco polepszą się warunki przechowywania zbiorów muzealnych i ich bezpieczeństwo, jak również standardy przechowywania dokumentacji ewidencyjnej oraz warunki pracy pracowników Działu Inwentarzy Zbiorów.

Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie Adaptacja zakupionego lokalu na magazyn zbiorów Muzeum Podlaskiego

Kwota dofinansowania 546 700 zł